Преддоговорна информация

Общи положения

Съгласно изискванията на Кодекса за застраховането по отношение на разпространението на застрахователни продукти, на тази страница е описана преддоговорната информация определена в чл. 324 – 327, 341 и 342 от КЗ, която е изискуема, като:

 1. Тук ви предоставяме информацията, която е обща и може да се представена чрез интернет страница.
 2. Информацията, която е специфична и се отнася за вашите случаи и застраховки, ще ви представим от разстояние, чрез писмо по електронната поща.

В случай, че имате нужда от каквито и да е допълнителни пояснения и коментари свързани с която и да е част от тези текстове, молим да се свържете с нас.

Това е информация, с която задължително трябва да имате достатъчно време преди сключването на договора за застраховка.

Преддоговорна информация

Съгласно изискванията на Кодекса за застраховането (КЗ), всеки който сключва договор за застраховка, трябва да има на свое разположение определената в Кодекса за застраховане информация, достатъчно време преди издаването на полицата.

Информация за застрахователя по чл. 324

Съгласно чл. 324 от КЗ, застрахователите трябва да ви предоставят преддоговорната информация преди сключването на застрахователиня договор, ако вие сте застрахованото лице. По реда на ал. 4 ние ще ви предоставим своевременно тази информация за всеки застраховател, от когото желаете да получите оферта.

Ако желаете може да се запознаете със тази информация от сайтовете на застрахователите.

Информация за Екс Арт Консулт по чл. 325

Съгласно чл. 325 застрахователният посредник трябва да ви предостави следната информация

по ал. 1, т. 1 – име, седалище на управление

Екс Арт Консулт ООД е застрахователен брокер

Името ни е:   Екс Арт Консулт ООД

Седалище и адрес на управление:     София 1303, ул. Странджа № 93

по ал. 1, т. 2 – вид застрахователен посредник

Екс Арт Консулт ООД е застрахователен брокер вписан в Публичния регистър  по чл. 30, ал. 1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор (КФН) съгласно чл. 309, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ).

Може да проверите вписването на сайта на КФН може да намерите Публичния регистър на следния линк – Публичен регистър – 9. Застрахователни брокери

Удостоверението за вписване може да видите тук – 2017.11.29-КФН-удостоверение-Екс-Арт.

по ал. 1, т. 3 – притежаване акции на застраховател

Екс Арт Консулт ООД не притежава пряко, или чрез свързани лица гласове в общото събрание или от капитала на застраховател.

по ал. 1, т. 4 – участие в капитала на Екс Арт Консулт

Никой застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица дялове в капитала на Екс Арт Консулт ООД.

по ал. 1, т. 5 и т. 6 – Жалби

Екс Арт Консулт се стреми да предоставя винаги ефикасно и професионално обслужване на клиентите си, но ние разбираме, че понякога се допускат грешки. Ние се отнасяме много сериозно към всички оплаквания и жалби и нашата цел е да разрешим възникналите проблеми бързо и честно.
Приложимо е българското право., освен ако в застрахователната полица не е договорено друго.

по т. 5 – Жалби до нас и до застрахователя

В случай, че прецените, че имате основание за жалба свързана с дейността ни по застрахователно посредничество,

 1. моля да ни изпратите своето оплакване в писмен вид по електронната поща, което да бъде адресирано до Екс Арт Консулт ООД, на вниманието на управителя.
  Вие ще получите нашия отговор в рамките на 3 работни дни следващи деня, в който сме получили Вашето оплакването, като за Вашата претенция ще бъде уведомен и застрахователят на Екс Арт Консулт ООД, който ще бъде привлечен към разрешаването на възникналите въпроси.
  Ако оплакването засяга твърде сложни въпроси, които не могат да бъдат решение в рамките на 3 дни, вие ще бъдете уведомени по подходящ начин, чрез данните за контакт, които сте ни предоставили, за причините, поради които няма да сме в състояние да отговорим в този срок, и за срока, в който може да очаквате нашия окончателен отговор.
 2. Ако не останете доволни от начина, по който е било отговорено на вашето оплакване, вие можете да се оплачете на застрахователя издал полицата, ако оплакването е свързано със застрахователна полица, за да бъде разгледан Вашият случай, без това да ограничава правата ви по закон.

по т. 6 – Жалби до КФН и до други държавни органи

 1. Ако предложеното от нас решение и действията на застрахователя не ви удовлетворят, Вие можете да се обърнете към Комисията за финансов надзор, по реда описан на сайта на Комисията – страница Жалби.
 2. Може да потърсите начин за удовлетворяване на вашите претенции чрез извънсъдебно разрешаване на спорове, по реда описан от КФН на този линк
 3. Ако считате, че жалбата ви трябва да бъде отнесена до други държавни органи, моля да ни изпратите вашите съображения, за да можем да ви окажем необходимото от наша гледна точка съдействие.

При всички случаи, ние ще ви съдействаме за да потърсите защита на вашите интереси.

Моля да имате пред вид, че към дейността по застрахователно посредничество са приложими и съответните европейски норми и практики, с които е съгласувано българското законодателство.
При констатиране на нарушения от страна на Екс Арт Консулт, което се явява поднадзорно лице за КФН, Комисията прилага принудителни административни мерки. Те включват издаване на препоръки относно предприемане на конкретни действия, глоби или имуществени санкции.

по ал. 1, т. 7 Кого представлява Екс Арт Консулт

Ние представляваме вас, своите клиенти, или потенциални клиенти във връзка с възложените от вас задачи, сключени застрахователни договори, поставени от вас въпроси, настъпили застрахователни събития по ваши полици, пред застрахователите.

Ние представляваме вас, когато искаме от застрахователите техните оферти, които да отговарят на вашето задание, и които са базирани на информацията, която сте ни предоставили.

Екс Арт Консулт не действа от името и за сметка на който и да е застраховател.

От името и за сметка на един застраховател действат застрахователните агенти, и това е една от основните разлики между застрахователния агент и застрахователния брокер.

по ал. 2, т. 1 – Съвети

Ние предоставяме съвети и препоръки в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от нас застрахователни продукти.

Съветите предоставяме съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ, което означава, че съветите ни са изготвени въз основа на справедлив и личен анализ, който се базира на анализа на достатъчно голям брой застраховки, които се предлагат на застрахователния пазар, за да сме в състояние да направим  лична препоръка, основана на професионалните ни критерии, относно застрахователния договор, който би бил най-подходящ да удовлетвори потребностите ви според нас, в качеството ви на ползвател на застрахователни услуги.

В тази връзка е изключително важно да ни помогнете да разберем вашите застрахователни нужди, защото само така бихме могли да намерим възможните решения, които отговарят на тях.

по ал. 2, т. 2 – договори със застрахователи

Екс Арт Консулт няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи.

За всяко ваше запитване, ние ще ви предоставим решения от различни застрахователи, доколкото това е възможно, каквито отговарят най-добре, по наше мнение, на застрахователните ви потребности, които вие сте ни съобщили.

В този смисъл идеята да се задължим да работим само с един застраховател би ограничило драматично правото ви на избор, на което ние много държим.

Ако това обстоятелство се промени за един или повече видове застраховки, ние незабавно ще ви уведомим, като ви предоставим името или имената на тези застрахователи, както и вида застраховка, за които сме поели такова договорно задължение.

Към момента няма нито един застраховател, с които да имаме договорно задължение да извършваме застрахователно посредничество изключително за него.

по ал. 2, т. 3 – ако не предоставяме съвети

Съгласно тази точка, ние сме задължени да ви предоставим имената на застрахователите, за които можем да извършваме застрахователно посредничество, ако не ви предоставяме съвети базирани на справедлив анализ на достатъчен брой оферти.

Но тъй като ние предоставяме съвети, и отговаряме на вашите въпроси, по тази точка ние не включваме имената на застрахователите, за които можем да извършваме застрахователно посредничество.

При поискване от ваша страна, ще ви информираме – с кои застрахователи имаме договори, и можем да извършваме за тях застрахователно посредничество.

по ал. 2, т. 4 – естество на възнаграждението на Екс Арт Консул

Ние получаваме нашето възнаграждение от застрахователите, за които имаме право да извършваме застрахователно посредничество.

Това възнаграждение представлява част от премията, която сте заплатили на застрахователя на основание на сключените с нашето посредничество полици / застрахователни договори.

Тази част се изчислява като процент от премията, нарича комисионна, комисион, комисионно възнаграждение.

Например,  ако вие плащате 102 лв. по ваша полица на един застраховател, и ако за този вид застраховка комисионната е 20%, съгласно приложението към договора между нас и този застраховател, тогава – след като вие платите 102 лв. на застрахователя, и той получи сумата, или ако вие платите по нашата клиентска сметка същата сума за този застраховател, за тази ваша полица, тогава:

 • застрахователят получава 102 лв., в това число:
 • 100 лв. премия или брутна премия по полицата
 • 2 лв. или 2% от брутната премия – данък върху премиите, която сума се превежда от застрахователя в бюджета
 • 20 лв., или 20% комисионна съгласно договора ни със застрахователя, получаваме от застрахователя, след като той получи сумата
 • 80 лв., или 80% застрахователят задържа от сумата за формиране на резерви за плащане на щети и за своите административни разходи

Размерът на комисионните е описан в приложение към договорите ни със застрахователите, и те са различни за различните застрахователи и различните видове застраховки.

Средните проценти на комисионните по видове застраховки може да видите от статистическите данни публикувани от КФН за всяка година – Статистика застрахователни брокери.

по ал. 2, т. 5 – възнаграждение на Екс Арт Консул

Във връзка с всяка полица / застрахователен договор,  издадена, след като сте одобрили издаването й, с нашето посредничество, застрахователят ни изплаща комисионна, определена като процент от брутната премия, след като сумата е получена от застрахователя.

Ако ви интересува конкретния размер на комисионната по вашите полици, сключени с нашето посредничество, моля да ни изпратите вашето запитване, на което веднага ще отговорим.

При всички случаи възнаграждението ни е включено в застрахователната премия.

по ал. 3, ал. 4 и ал. 5 

по ал. 3 : Ние не получаваме възнаграждението си във вид на такси, получавани пряко от вас, в качеството ви на потребител на застрахователни услуги.

по ал. 4 : Не договаряме плащания различни от плащанията на текущи премии по сключените с наше посредничество застрахователни договори.

по ал. 5 : Застрахователното посредничество е наша основна дейност, и ние не предлагаме застрахователни продукти като допълнителна дейност.

Съвет и стандарти за продажби – по Чл. 325а

(1) Преди сключването на застрахователен договор ние сме длъжни да ви поставим въпроси и въз основа на вашите отговори да определим вашите изисквания и потребности.

Ние сме длъжни и ви предоставяме обективна информация относно застрахователния продукт в разбираема форма, за да ви дадем възможност да вземете информирано решение – да сключите ли застрахователен договор с нашето посредничество, или не.

Ние документираме и съхраняваме документите за (1) поставените въпроси към вас, (2) дадените от вас отговори и (3) предоставената информация за застрахователния продукт към момента, когато е бил сключен застрахователен договор.

Тези документи са писмата от електронната поща и приложенията към тях – в електронен вид, които обменяме с вас във връзка с всяко ваше запитване, всеки ваш застрахователен договор и всяка щета.

(2) Задачата ни е – всяко предложение за сключване на договор, което ви изпращаме, да съответства на вашите изисквания и потребностите ви от застраховане, в качеството ви на ползвател на застрахователни услуги.
(3)  Преди сключването на всеки конкретен договор, ние ви изпращаме нашите съвети и препоръки, съобразени с вашите лични особености, в която обясняваме защо определен продукт отговаря най-добре на вашите изисквания и потребности.
(4) Видът и обемът на информацията по ал. (1) – (3) по-горе, зависи от сложността на предлагания от нас застрахователен продукт и от вида на ползвателя на застрахователни услуги.
(5) Когато ви изпращаме нашите съвети и препоръки, трябва д аимате превдив, че съветите ни са основани на справедлив и личен анализ на възможностите, които предлага застрахователтния пазар като решение за вашия случай, и това означава, че сме анализирали достатъчно голям брой застраховки, които се предлагат на пазара, за да сме в състояние да направим лична препоръка, основана на професионални критерии, относно застрахователния договор, който би бил най-подходящ да удовлетвори потребностите ви, в качеството ви на ползвател на застрахователни услуги.
(6) При спазване на разпоредбите на чл. 326 – 328 (за преддоговорната информация, и за информацията, която се предоставя по време на застрахователния договор), ние ви предоставяме информацията от разстояние, чрез писмо изпратено по електронната поща, в ясна и разбираема форма, за да вземете информирано решение. В случай, че са необходими допълнителни пояснения от наша страна, вие трябва да ни уведомите за това, и ние ще ви изпратим нашите допълнителни пояснения веднага.

(7) Във връзка с разпространението на застрахователни продукти от Общо застраховане, информацията по предходната ал. 6 се предоставя чрез стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт на хартиен или друг траен носител.
(8) Информационният документ се изготвя от Застрахователя, който е създателя на застрахователния продукт.

(9) Информационният документ за застрахователния продукт се предоставя заедно с информацията за приложимия закон към застрахователния договор (по чл. 326.)
(10) Информационният документ за застрахователния продукт съдържа следната информация:
1. информация относно вида застраховка;
2. обобщено описание на застрахователното покритие, включително основните застраховани рискове, застрахователната сума (или начина за нейното определяне) и когато е приложимо, географския обхват и обобщено описание на изключените рискове;
3. начини на плащане на премиите и срок на плащане;
4. основни изключения, когато не могат да се предявяват застрахователни претенции;
5. задължения при сключване на договора;
6. задължения по време на действието на договора;
7. задължения в случай на предявяване на застрахователна претенция;
8. срок на договора, включително началната и крайната му дата (или начина за тяхното определяне);
9. начините за прекратяване на договора.
(11) Стандартизираният формат на представяне на информационния документ за застрахователния продукт и подробностите за представянето на информацията по ал. 10 се определят с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1469 на Комисията от 11 август 2017 г. за определяне на стандартизирания формат на представяне на информационния документ за застрахователния продукт (ОВ, L 209/19 от 2017 г.).

Обща информация преди сключване на застрахователен договор

Чл. 326. Преди сключване на застрахователен договор ние сме длъжни да предоставим и ви предоставяме от разстояние следната информация относно застрахователния продукт:
1. приложимия закон спрямо застрахователния договор, когато страните нямат право на избор;
2. приложимия закон и закона, който застрахователят предлага да бъде избран, когато страните имат право на избор.

Тази информация е специфична за всеки отделен застрахователен договор, и поради това не можем да я обявим на тази интернет страница, което се отнася и за всяка друга специфична информация от всеки отделен застрахователен договор.

Допълнителна информация преди сключване на застрахователни договори по Общо застраховане

Чл. 327. (1) Преди сключване на застрахователен договор по застраховка Общо застраховане (по раздел І от приложение № 1 към КЗ) ние сме длъжни и предоставяме на вас следната допълнителна информация относно застрахователния продукт:
1. определянето на всяко плащане и всяка опция;
2. срока на договора;
3. начините за прекратяване на договора;
4. начините на плащане на премиите и срок на плащанията;
5. начините за изчисляване и разпределяне на бонусите, когато такива са предвидени;
6. откупната стойност и намалената застрахователна сума и степента, до която те са гарантирани;
7. премиите за всяко застрахователно плащане както за основните плащания, така и допълнителните плащания, когато това е относимо;
8. за полиците, свързани с дялове в инвестиционен фонд – определяне на дяловете, с които са свързани плащанията;
9. характера на базовите активи за полици, свързани с дялове в инвестиционен фонд;
10. условията, при които е възможно едностранно прекратяване на договора;
11. обща информация за данъчния режим, приложим към съответния договор.
(2) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя също така и конкретна информация с оглед правилното разбиране на основните рискове по договора, които поемате вие като застраховащ и/или застрахован.

Изключение от задължението за предоставяне на информация

Чл. 329. (1) Информацията по чл. 324, 325 и 325а може да не се предоставя при разпространение на застрахователни продукти за големи рискове или в случай на разпространение на презастрахователни продукти, както и при предоставяне на предварително покритие по реда на чл. 356.

Съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009

(27) „големи рискове“ означава:

а) (Общозастрахователните) рискове, класифицирани в класовете 4, 5, 6, 7, 11 и 12 на част A от приложение I (към Директива 2009/138/ЕО); (4. Релсови превозни средства, 5. Летателни апарати, 6. Плавателни съдове, 7. Товари по време на превоз, 11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати и 12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове)

б) рискове, класифицирани в класовете 14 (Гаранции) и 15 (Разни финансови загуби) на част A от приложение I, когато титулярът на полицата е ангажиран професионално в промишлена или търговска дейност или в някоя от свободните професии, и рисковете са свързани с такава дейност;

в) рискове, класифицирани в класовете 3 (Сухопътни превозни средства), 8 (Пожар и природни бедствия), 9 (Други вреди на имущество), 10 (ГО МПС), 13 (Обща гражданска отговорност) и 16 (Разни финансови загуби) по част А от приложение I дотолкова, доколкото титулярът на полицата превиши границите на най-малко два от следните критерии:

i) общо по баланс: 6 200 000 EUR 

ii) нетен оборот по смисъла на Директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г. приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (30): 12 800 000 EUR;

iii) средно 250 заети лица през финансовата година.

Ако титулярът на полицата принадлежи към група предприятия, за които се изготвят консолидирани отчети по смисъла на Директива 83/349/ЕИО, посочените в първа алинея, буква в) критерии се прилагат въз основа на консолидираните отчети.

Държавите-членки могат да добавят към категорията, посочена в първа алинея, буква в), рисковете, застраховани от професионални сдружения, смесени предприятия или временни групировки;

(2) Информацията, предвидена в чл. 341 и 342 (във връзка с инвестиционни застрахователни продукти), не се предоставя на професионални клиенти по смисъла на член 4, параграф 1, т. 10 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък “Директива 2014/65/ЕС”.

Чл. 341. (1) При спазване на разпоредбите на чл. 324 и 325, достатъчно време преди сключване на договора, сме длъжни да предоставим на вас, в качеството ви на ползвател на застрахователни услуги, подходяща информация по отношение на разпространението на инвестиционен застрахователен продукт и по отношение на всички разходи и такси, свързани с него. Тази информация включва най-малко следното:
1. когато се предоставя съвет – дали застрахователният посредник или застрахователят ще предоставя на ползвателя на застрахователни услуги периодична оценка за подходящ продукт по отношение на препоръчания на този ползвател инвестиционен застрахователен продукт съгласно чл. 342, ал. 11;
2. по отношение на информацията за инвестиционни застрахователни продукти и предложените инвестиционни стратегии – подходящи указания и предупреждения за рисковете, свързани с тези продукти или с конкретните предложени инвестиционни стратегии;
3. по отношение на информацията за всички разходи и свързаните с това такси, които трябва да бъдат оповестени – информация, свързана с разпространението на инвестиционния застрахователен продукт, включително разходите за съветите, когато това е приложимо, цената на препоръчания или предлагания на ползвателя на застрахователни услуги инвестиционен застрахователен продукт, както и начина, по който ползвателят може да ги заплати, като се включват и евентуалните плащания от или спрямо трети лица.
(2) Информацията за всички разходи и такси, включително разходите във връзка с разпространението на инвестиционния застрахователен продукт, които не произтичат от настъпването на стоящия в основата на продукта пазарен риск, трябва да е в обобщена форма, за да може ползвателят на застрахователни услуги да разбере общата цена, както и кумулативния ефект върху възвръщаемостта на инвестицията, и когато ползвателят пожелае това, се предоставя разбивка на разходите и таксите по пера. Когато е приложимо, подобна информация се предоставя на ползвателя на застрахователни услуги редовно, поне веднъж годишно, през време на целия цикъл на инвестицията.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя в разбираема форма и по начин, така че ползвателят на застрахователна услуга да е в състояние да разбере естеството и рисковете, свързани с инвестиционния застрахователен продукт, за да вземе информирано инвестиционно решение. Когато характеристиките на инвестиционния застрахователен продукт позволяват това, информацията може да се предостави в стандартизиран формат.
(4) Застраховател, съответно застрахователен посредник, изпълнява задълженията си по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 288, ал. 1 и по актовете по чл. 340, когато плаща или получава такса или комисиона, предоставя или получава непарична облага във връзка с разпространението на инвестиционен застрахователен продукт или допълнителна услуга на или от което и да е лице, различно от ползвателя на застрахователни услуги или негов представител, при условие че заплащането или облагата отговаря на всяко от следните изисквания:
1. няма неблагоприятно въздействие върху качеството на съответната услуга за ползвателя на застрахователни услуги;
2. не нарушава спазването на задължението на застрахователния посредник или застрахователя да действа честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на своите ползватели на застрахователни услуги.
(5) Алинея 4 се прилага, без да се изключва прилагането на чл. 325, ал. 2, т. 4 и 5 и ал. 5.
(6) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ, L 341/8 от 20 декември 2017 г.), наричан по-нататък “Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359”, се определят:
1. критериите за оценка дали стимулите, изплатени или получени от застрахователя или от застрахователния посредник, оказват неблагоприятно въздействие върху качеството на съответната услуга, предоставяна на ползвателя на застрахователни услуги;
2. критериите за оценка на спазването от страна на застрахователите и застрахователните посредници, които плащат или получават стимули, на задължението да действат честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на ползвателя на застрахователни услуги.
Преценка за подходящ или уместен продукт или услуга. Предоставяне на информация на ползвателя на застрахователни услуги
Чл. 342. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) (1) При спазване на разпоредбите на чл. 325а при предоставяне на съвети във връзка с инвестиционни застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да събере необходимата информация относно знанията и опита на ползвателя на застрахователни услуги в областта на инвестициите с оглед на конкретния продукт или услуга, неговото финансово състояние и целите на инвестицията, в т. ч. склонността му към поемане на риск, за да му предложи подходящ продукт, който съответства на допустимото за него равнище на риск и на възможността му да понася загуби. Когато се предоставят съвети относно пакетни продажби, застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е подходящ за ползвателя на застрахователни услуги.
(2) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато застраховател, съответно застрахователен посредник, извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти, различна от тази по ал. 1, при продажби без предоставяне на съвет, застрахователят, съответно посредникът, изисква от ползвателя на застрахователни услуги информация за знанията и опита му в инвестиционната област, към която се отнася предлаганият или търсеният продукт или услуга, така че разпространителят на застрахователни продукти да може да прецени дали разглежданата застрахователна услуга или продукт са уместни за ползвателя. Когато се предвижда пакетна продажба на услуги или продукти съгласно чл. 333, при оценяването застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е уместен за ползвателя на застрахователни услуги.
(3) Когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, прецени въз основа на получената информация по ал. 2, че продуктът не е уместен за ползвателя на застрахователни услуги, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предупреждава за това ползвателя на застрахователни услуги. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат.
(4) Когато ползвател на застрахователни услуги не предостави информацията по ал. 2 или предостави недостатъчна информация относно своите знания и опит, застрахователят, съответно застрахователният посредник, го предупреждава, че не може да определи дали разглежданият продукт е уместен за него. Това предупреждение може да се извърши в стандартизиран формат.
(5) При спазване на разпоредбите на чл. 325а, когато не се предоставя съвет по отношение на инвестиционни застрахователни продукти в отклонение от разпоредбите на ал. 2 – 4, застрахователите, съответно застрахователните посредници, могат да извършват дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република България, без да е необходимо да получават информация или да извършват преценката по ал. 2 – 4, когато са спазени всички условия, както следва:
1. дейността се отнася до един от следните инвестиционни застрахователни продукти:
а) договори, които водят до експозиция на инвестициите единствено към финансови инструменти, смятани за несложни съгласно Директива 2014/65/ЕС, и не включват структура, която затруднява ползвателя на застрахователни услуги да разбере съществуващия риск;
б) други несложни инвестиции посредством застрахователни продукти за целите на тази алинея;
2. дейността по разпространение на застрахователни продукти се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги;
3. ползвателят на застрахователни услуги ясно е информиран, че при извършването на дейността по разпространение на застрахователни продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, не е задължен да преценява дали предоставяният или предлаган инвестиционен застрахователен продукт е уместен и дали извършваната или предлаганата дейност по разпространение на застрахователни продукти е уместна и че ползвателят на застрахователни услуги не се ползва от съответната защита на приложимите правила за извършване на дейността; такова предупреждение може да се извършва в стандартизиран формат;
4. застрахователят, съответно застрахователният посредник, изпълнява задълженията си по чл. 146, ал. 5 – 8 и по актовете по чл. 340.
(6) Когато сключва застрахователен договор с ползвател на застрахователни услуги, чието обичайно пребиваване или установяване е в държава членка, която не прилага изключението по ал. 5, застрахователят, съответно застрахователният посредник, със седалище в Република България, който извършва дейност при правото на установяване или при свободата на предоставяне на услуги, спазва приложимите в тази държава членка разпоредби.
(7) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, създава досие, в което включва съответния документ или документи, договорени между него и ползвателя на застрахователни услуги и уреждащи правата и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще предоставя услуги на ползвателя.
(8) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги подходящи отчети за предоставяните услуги на траен носител. Тези отчети включват периодично представяне на информация, поне веднъж годишно, на ползвателя, която е съобразена с вида и сложността на съответните инвестиционни застрахователни продукти и с естеството на предоставяната услуга и в съответните случаи съдържа сведения за свързаните със сделките разходи и извършените услуги за сметка на ползвателя.
(9) Когато предоставя съвети относно инвестиционен застрахователен продукт, преди да бъде сключен договорът, застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя на застрахователни услуги на траен носител изявление дали продуктът е подходящ, в което посочва предоставения съвет и начина, по който този съвет отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя. Изречение първо се прилага при спазване на условията на чл. 330, ал. 1 – 4.
(10) Когато се предоставя съвет и в случай че договорът се сключва чрез средство за комуникация от разстояние, което възпрепятства предварителното предоставяне на изявлението дали продуктът е подходящ, застрахователят, съответно застрахователният посредник, може да представи това изявление на траен носител веднага след като ползвателят на застрахователни услуги бъде обвързан от договор, когато са налице следните условия:
1. ползвателят на застрахователни услуги е дал съгласието да получи изявлението дали продуктът е подходящ незабавно след сключването на договора, и
2. застрахователят, съответно застрахователният посредник, е предоставил на ползвателя на застрахователни услуги възможността да забави сключването на договора, за да получи преди сключването му изявлението дали продуктът е подходящ.
(11) Когато се предоставя съвет и когато застрахователят, съответно застрахователният посредник, е информирал ползвателя на застрахователни услуги, че ще извършва периодична оценка дали продуктът е подходящ, периодичният доклад съдържа актуализирано изявление за начина, по който инвестиционният застрахователен продукт отговаря на предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя.
(12) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 се определя начинът, по който застрахователните посредници и застрахователите трябва да се съобразят с принципите по този член.
(13) Допълнителни изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни продукти като несложни по ал. 5 се определят с наредба на комисията, когато е необходимо да се осигури спазване на насоките на Европейския орган.

__________________

Молим да се свържете с нас, в случай че имате каквито и да е въпроси или коментари във връзка с изложената информация на тази страница.

съдържание

Екс Арт Консулт