Предоставяне на информация на потребителите на застрахователни услуги

Общи положения

В настоящия материал са коментирани текстове от Кодекса за застраховането, които се отнасят до дейността на Екс Арт Консулт, и тази информация е необходимо да бъде предоставена на потребителите на застрахователни услуги.
Ако вие посещавате и използвате този сайт, или ако се свържете с нас във връзка с услугите, които предоставяме, ние ви молим да се запознаете с този материал, с общите условия за използване на сайта, уведомлението за поверителност, политиката за бисквитките, а ако имате каквито и да е въпроси, намираме за най-сполучливо ако ни ги изпратите, за да можем да ви отговорим.
Във всеки случай, когато се ангажираме с вашите въпроси и запитвания, ние ще считаме, че вие сте се запознали с публикуваната тук и на целия сайт https://www.xartconsult.com, която описва нашата дейност и основните правни аспекти в нея, а на всеки допълнителен въпрос ще обърнем нужното внимание.

Ако намеренията ви са да сключите договор за застраховка / застрахователна полица, молим да се запознаете със съдържанието на страницата – Преддоговорна информация

Информация по Кодекса за застраховането
Удостоверение

Съгласно чл. 309, ал. 1 от КЗ, след вписването на застрахователния брокер в регистъра Комисията за финансов надзор (КФН) му издава Удостоверение за регистрация по образец, определен от Комисията, което съдържа:

 • фирмата, седалището и адреса на управление на застрахователния брокер
 • регистъра, в който е вписан
 • регистрационния номер на Удостоверението
 • начините, по които вписването може да се удостовери
 • както и имената на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния брокер

Удостоверението може да видите оттук, или чрез линка, който се намира най-долу на всяка страница от този сайт

_____________________________

Къде да намерите Удостоверението на Екс Арт Консулт

В чл. 309, ал. 2 от КЗ е указано, че брокерът е длъжен да постави копие на Удостоверението на видно място в своите офиси.

В тази връзка, е необходимо при промяна на вписаните в горепосоченото удостоверение обстоятелства, застрахователният брокер да подаде искане до КФН за издаване на ново удостоверение, съдържащо актуална информация за дружеството

Удостоверението ни е актуално към днешна дата, и може да видите оттук, или чрез линка, който се намира най-долу на всяка страница от този сайт.

_____________________________

Как се легитимираме

Съгласно чл. 288, ал. 2 от КЗ, при разпространението на застрахователни продукти застрахователният посредник, трябва да се легитимира като посредник от съответния вид.

Задължението по изречение първо се прилага и по отношение на фирмени или рекламни табели, надписи и материали.

При осъществяване на дейността си, ние се легитимираме с Удостоверението ни, което може да видите оттук, или чрез линка, който се намира най-долу на всяка страница от този сайт.

_____________________________

Маркетингови съобщения

Съгласно чл. 288, ал. 3 от КЗ, всяка информация от разпространител на застрахователни продукти, отправена към ползвателя на застрахователни услуги, в това число маркетинговите съобщения, трябва да е вярна, ясна и да не е подвеждаща. Маркетинговите съобщения трябва да са ясно означени като такива. Маркетингово съобщение е всяко послание, насочено към определен или неопределен кръг лица, независимо от формата или средството за комуникация, което има за цел представянето на застрахователен продукт или сключване на застрахователен договор.

Ние, Екс Арт Консулт ООД, обръщаме специално внимание на това – всяка информация, която публикуваме на този сайт, или която изпращаме или съобщаваме на нашите клиенти или потенциални клиенти, в това число маркетинговите съобщения, информацията да е ясна и да не е подвеждаща.

Доколкото всички дейности, които осъществяваме като застрахователен брокер се включват в Разпространението на застрахователни продукти съгласно чл. 286, ал. 2 от КЗ, всяка информация, която може да получите от този сайт, и информацията, съдържаща се във всяко съобщение, което получавате, или може да получите от нас представлява Маркетингово съобщение, съгласно определението на чл. 286, ал. 2 от КЗ:

(2) Разпространението на застрахователни продукти включва дейностите по

 • предоставянето на съвети,
 • предлагането или извършването на друга подготвителна работа за сключване на застрахователни договори,
 • по оказване на съдействие за сключване на застрахователни договори или
 • по оказване на съдействие при упражняване на правата и изпълнение на задълженията по застрахователни договори,
 • в частност при предявяването на застрахователни претенции,
 • включително предоставянето на информация за един или повече застрахователни продукти в съответствие с критерии, избрани от ползвателите на застрахователни услуги чрез страница в интернет или други средства,
 • и съставянето на класация на застрахователни продукти, включително сравнение на цените и продуктите, или предлагането на отстъпка от цената на застрахователния продукт, когато ползвателят може пряко или непряко да сключи застрахователен договор чрез страница в интернет или други средства.

Във връзка с изложеното по-горе, обозначаваме ясно, че всяка информация, която може да получите от Екс Арт Консулт ООД чрез този сайт, и информацията, съдържаща се във всяко наше съобщение, което получавате, или може да получите от нас представлява Маркетингово съобщение.

_____________________________

Разпространение на застрахователни продукти от разстояние

Съгласно чл. 331 от КЗ, разпространителите на застрахователни продукти, които предлагат застраховки по интернет, са длъжни да създадат страница в интернет, която да отговаря на следните изисквания:
1. На началната страница или на друго видимо и достъпно място в страницата да е оповестено наименованието и адресът на посредника и правното основание за извършване на дейност на територията на Република България
2. Цялата информация е на български език
3. Потребителската информация на страницата трябва да отговаря на всички изисквания на КЗ и на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние
4. Ползвателят на застрахователни услуги свободно може да се запознае с всички условия по договора

Екс Арт Консулт изпълнява изискванията посочени по-горе както следва:

1. На началната страница и на всяка страница от на този сайт , в долния край на страницата, включително и на тази страница, който е видим и достъпен при посещение на сайта, са оповестени:

—  наименованието на застрахователния посредник : Екс Арт Консулт ООД е застрахователен брокер вписан в Публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор (КФН) съгласно чл. 309, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ).

— Адресът на посредника: София 1303, ул. Странджа 93

— Правното основание за извършване на дейност на територията на Република България е Удостоверението за вписване в Публичния регистър  по чл. 30, ал. 1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор (КФН), което може да видите  тук, а валидността на Удостоверението може да проверите в Публичния регистър на Застрахователните брокери на сайта на КФН  чрез следния линк.

2. Цялата информация на този сайт е на български език

3. Потребителската информация на страницата отговаря на всички изисквания на КЗ и на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

4. Ползвателят на застрахователни услуги свободно може да се запознае с публикуваната тук информация, но

— тъй като Екс Арт Консулт не предлага застраховки по интернет, и на този сайт не може да намерите оферти, сравнения на оферти, изчисления на цени, представяне на условия и предварително отговорени въпроси, 

— Ползвателят на застрахователни услуги свободно може да се запознае с всички условия по договора само чрез обмен на съобщения с Екс Арт Консулт, което е осъществено ако ползвателят ни изпрати своето запитване, и ние осигурим необходимата информация за искания договор съгласно запитването. 

Необходимостта от спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние се определя в чл. 6 на закона, тъй като дейността ни се базира основно на писмени съобщения получени и изпратени чрез електронната поща:

Чл. 6. Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние е всеки договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват изключително средства за комуникация от разстояние – едно или повече.

_____________________________

COVID-19

Във връзка с извънредните обстоятелства, наложени от разпространението на COVID-19 и оказващи влияние върху икономиката както у нас, така и в световен мащаб, всяка информация, която трябва да получите съгласно нормативните изисквания приложими към застраховането, и в отговор на всяко ваше запитване, ще ви предоставим от разстояние – чрез информацията, която може да намерите на нашия сайт, чрез електронната поща, или по друг удобен за вас начин.

Ние предприемаме всички задължителни и препоръчителни предпазни мерки свързани с COVID-19, и сме готови да ви окажем своето съдействие като се съобразим с мерките, които вие прилагате и намирате за важни.

Убедени сме, че заедно ще успеем да преодолеем всички предизвикателства на извънредното положение, и ще успеем във всички начинания по най-добрия възможен начин.

Ако имате специални въпроси свързани с COVID-19, молим да не се колебаете да се свържете с нас.

_____________________________

Промени и корекции

Във всеки случай, когато е необходимо, информацията на нашия сайт ще бъде осъвременена, допълнена и коригирана, за да може информацията, до която имате достъп да бъде точна, вярна и ясна.

В случай, че установите, или решите, че което и да е съобщение, публикуван текст, или съдържание на документ, не са ясни за вас, или ако ги намирате за подвеждащи, настоятелно ви молим да се свържете с нас, за да ви изпратим необходимите пояснения, и да направим необходимите корекции, където това е необходимо, за което ще сме ви много благодарни.

_____________________________

съдържание

Екс Арт Консулт