Уведомление за поверителност и защита на личните данни

Последна актуализация: юни 2020

Това уведомление за поверителност е предназначено да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, обработваме и споделяме , защо и как събираме лични данни във връзка с услугите, до които имате достъп, или които използвате, включително при използването на този сайт, и как може да се свържете с нас. 

Ако настоящето уведомление бъде изменено, ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Обща информация

Екс Арт Консулт ООД, ЕИК 201050944, е застрахователен посредник – застрахователен брокер лицензиран от Комисията за финансов надзор съгласно Кодекса за застраховането през 2010 г., с адрес София 1303, ул. Странджа 93.

За да изпълнява задълженията си съгласно Кодекса за застраховане, Екс Арт Консулт събира, обработва и споделя лични данни, в качеството си на е администратор на лични данни според изискванията на Закона за личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и свързаните законови и подзаконови нормативни актове в България.

В качеството ни на администратор на лични данни, отговаряме за сигурността на обработваните от нас лични данни на физически лица, при осъществяването на дейността ни с клиенти, потенциални клиенти, застрахователи, застрахователни посредници, експерти, доставчици и други контрагенти.

Начало

Как използваме лични данни?

Екс Арт Консулт обработва вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни са подходящи и свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват, точни и поддържани в актуален вид. Съхраняват се добросъвестно и съгласно законоустановени срокове, които подлежат на периодичен преглед и при промяна се извършва необходимата актуализация.
Ние поддържаме необходимите административни, технически и организационни мерки, за опазването на сигурността и неприкосновеността на личните ви данни и за тяхната защита срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешен достъп, коригиране, разкриване или злоупотреба и всяка друга незаконна форма на обработка. Политиката и стандартите за сигурност и защита на личните данни периодично се проверяват за да се поддържа максимално възможното ниво на сигурност.

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем да ви предоставим желаните от вас продукти и услуги и за да можем да изпълним своите договорни и законови задължения.

В случай, че не желаете да ни предоставите вашите лични данни, или ако не ни разрешите да ги използваме, това ще направи невъзможно за нас, да предоставим исканите от вас услуги.

Ние събираме вашите лични данни, когато се свързвате с нас по телефона, чрез електронната поща, посредством документите, които ни предоставяте, през нашия уеб сайт или чрез специално разработени уеб приложения.
Възможно е да получим ваши лични данни от трети страни, в това число от реклами, ваши интернет страници, бази данни с публичен достъп, в това число от Търговския регистър, от застрахователни посредници, застраховащи, партньори и от трети заинтересовани лица, от застрахователи, експерти, кореспонденти, оценители и адвокати, съдилища, надзорни и контролни органи.
Начало

Кои лични данни обработваме?

• Име, презиме и фамилия
• ЕГН / ЛНЧ, номер лична карта / друг документ за самоличност
• Гражданство
• Електрона поща и телефон
• Адрес: постоянен или настоящ
• Банкова информация: номер на банкова сметка
• Финансова информация и други допълнителни данни, когато сте кандидат за застраховане, необходими за оценка на риска;
• Данни за произход на средствата и друга допълнителна информация свързана с превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма;
• Други данни свързани с предмета на застрахователния договорили необходими за обработка на застрахователна претенция, или за обработването обслужване на друго ваше искане или запитване;
• Информация относно вашето здравословно състояние, под формата на попълнени въпросници и предложения, диагнози, епикризи и други документи, предоставени за целите на сключване на застрахователния договор или за обработката на застрахователна претенция;
• Лични данни (анонимни), съдържащи се в „бисквитките“, когато използвате онлайн услуги, в съответствие с Политиката за използване на бисквитки.
Начало

За какви цели обработваме лични данни?

— За да направим възможна комуникацията с вас като ви изпращаме, или получаваме от вас съобщения по телефон или на електронен адрес, или изпращаме съобщения, свързани със сключване или обслужване на сключени застрахователни договори, или свързани с поставени от ваша страна въпроси или задачи
— За сключване, администриране и обслужване на застрахователни договори, изпълнение на договорни и законови задължения, включително но не само за целите на:

 • За определяне на вашите изискванията и вашите застрахователни потребностите в качеството ви на ползватели на застрахователни услуги
 • За оценката на риска
 • За да изготвим за вас предложение за застраховка съгласно вашите изисквания
 • За обработка на ваше плащане, в случай че направите вноска по полица
 • За регистриране и обработка на застрахователни претенции по повод настъпило застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение при ликвидация на щета
 • За да спазим законовите изисквания свързани със застрахователната дейност, в това число с цел избягване на конфликт на интереси и на корупционни практики, спазването на изискванията на Кодекса на застраховането и Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • За предотвратяване на застрахователни измами или други престъпления

— За да можем да отговорим изчерпателно на всяко ваше запитване, искане, жалба, молба или на други въпроси.
Начало

Правно основание

Събирането и обработката на лични данни се извършва от нас по силата на нормативните изисквания приложими към застрахователната дейност.

На първо място личните данни са необходими при установяване на контакт с вас, в качеството ви на клиенти, или на потенциални клиенти. Без да получим личните ви данни – имена, телефон, адрес на електронна поща, в качеството ви на физическо лице, или в качеството ви на представляващ юридическо лице, ще е невъзможно да обменяме съобщения.

На второ място личните данни са необходими във връзка с разпоредбите на Кодекса за застраховането за разпространението на застрахователни продукти и свързаните нормативни актове, при:
1) представянето на продуктите на потребители на застрахователни услуги
2) консултантската дейност, която включва даване на съвети, препоръки, отговаряне на въпроси поставени от потребителя на застрахователни услуги, определяне на потребностите и оценката на риска
3) подготвителната работа за сключване на застрахователни договори
4) дейността по сключване и обслужване на застрахователни договори
5) съдействието при упражняване на правата и изпълнение на задълженията по такива договори, включително при настъпването на застрахователното събитие.

Спазването на допълнителните законовите задължения на Екс Арт Консулт в качеството му на застрахователен брокер, в това число
1) Изпълнение на задачи от обществен интерес, включително във връзка с превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма
2) Осигуряването на изисканата в съответствие със законовите изисквания  информация необходима на застрахователите във връзка с ваши запитвания, въпроси или сключени застрахователни договори.

Вашето съгласие

При всички случаи приемаме, че вие сте изразили вашето съгласие да използваме личните данни, които ни предоставяте, всеки път, когато използвате нашия интернет сайт, и всеки път, когато ни изпращате своите запитвания и въпроси.
Под съгласие разбираме вашето свободно изразено, доброволно, конкретно, информирано и недвусмислено указание за вашата воля, посредством ваше изявление или ясно потвърждаващо действие.
Във връзка с всеки ваш застрахователен договор може да поискаме изричното ви съгласие във формата установена от застрахователя.
Вие може да оттеглите своето съгласие винаги, когато пожелаете, което не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Ако оттеглите съгласието си, тогава няма да можем да ви предоставим услугите, извършването на които ще стане невъзможно без да разполагаме с изискуемите по закон лични данни заедно с вашето съгласие.
Начало

Срок за съхранение на лични данни

Вашите лични данни ще се съхраняват само във връзка с целите, за които са били събрани, включително с цел да изпълним нашите договорни и законови задължения.
Сроковете, които спазваме са:

• Застрахователни договори (застрахователни полици): съгласно давностните срокове на Кодекс на застраховането
• Документи свързани със застрахователни претенции: 5 години, считано от датата на прекратяване на застрахователния договор, с изключение на тези, по които има образувани съдебни дела и които не са приключили
• Данни събрани и изготвени по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари: 5 години

Начало

С кого споделяме лични данни

При осъществяване на дейността по застрахователно посредничество, ние споделяме вашите лични данни:
• Със застрахователи, презастрахователи, застрахователни брокери и техни представители, когато правим проучване на застрахователния пазар, за да изготвим оферти, по ваше искане или запитване, или при подготовката за сключване на застрахователен договор, ако получим вашето потвърждение за това
• С други доставчици на услуги, при изпращане на документи, при необходимост от допълнителни проучвания, свързани с администрирането на ваши застрахователни договори, в това число консултанти, експерти, куриери, оценители, банки и др.
• Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи
Начало

Вашите права по отношение на личните данни

В съответствие с българското законодателство, вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от Екс Арт Консулт лични данни:

 • да имате достъп до вашите лични данни, които Екс Арт Консулт обработва, и да получите копие от тях
 • вашите лични данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни
 • да поискате личните ви данни да бъдат заличени
 • да изискате обработката на личните ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи
 • да направите възражение срещу обработването на вашите лични данни
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат
 • когато обработването се извършва на основание вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Начало

Как да се свържете с нас

Може да се свържете с нас по електронната поща или по телефона с управителя на Екс Арт Консулт ООД, който е нашето длъжностното лице по защита на данните:
E: marko.markov@xartconsult.com
M: 0888 519 047
Начало

Документи и препратки

Комисия за защита на личните данни
Закон за защита на личните данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните 

Кодекс за застраховането

Начало

съдържание